TÁRSASÁGI JOG

 

A társasági jogi tanácsadás keretei között gazdasági társaságok alapításával, a tevékenységükkel kapcsolatos szerződéses jogviszonyaik kialakításával, véleményezésével, üzletrész és részvény átruházási tranzakciókkal, a munkaszervezetet érintő munkajogi kérdések megválaszolásával, az esetlegesen felmerülő jogvitákkal, átalakulással, megszüntetéssel, valamint egyéb társasági jogi tranzakciókkal kapcsolatos operatív szintű jogi tanácsokat nyújtunk ügyfeleink részére.

 

Az EKLaw napi szinten látja el nyilvánosan és zártkörűen működő részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok, és betéti társaságok képviseletét, közreműködik gazdasági társaságok, külföldi társaságok magyarországi fióktelepeinek, kereskedelmi képviseleteinek, társadalmi szervezetek alapításában és megváltozott adataik módosításában.

ALAPÍTÁS CÉGMÓDOSÍTÁS

ÁTALAKULÁS

MEGSZÜNTETÉS

Az EKLaw vállalja az alapításhoz és változásbejegyzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítését (létesítő okirat és annak módosításai, taggyűlési jegyzőkönyvek (alapítói határozatok), nyilatkozatok, aláírás-minták stb.) és az aláírást követően azok az elektronikus cégeljárás keretében történő benyújtását az illetékes cégbírósághoz.

 

Az EKLaw segítségével gyorsan és hatékonyan alapíthat céget: a társasági dokumentumok aláírását, valamint az illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását követően az iratok haladéktalanul benyújtásra kerülnek, így a cégbejegyzés akár 1-2 munkanap alatt megtörténhet.

 

A cégmódosítás szükségességének számos oka lehet, így például az új Polgári Törvénykönyv („Ptk.”) is előír kötelező módosításokat a cégek számára. Az EKLaw minden esetben készséggel áll ügyfelei rendelkezésére a cégmódosítással kapcsolatos teendők elvégzése során.

 

Átalakulás (egyesülés, szétválás), társasági formaváltás, megszüntetés, valamint vállalatfelvásárlás (M&A) esetén az EKLaw szakszerű tanácsadást nyújt ügyfelei részére az összetett eljárások egyes kérdéseiben, illetve teljes körűen lebonyolítja azokat.

TÁRSASÁGOK

 MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGI SZOLGÁLTATÁSOK

TÁRSADALMI

SZERVEZETEK JOGA

  • gazdasági társaságok jogi átvilágítása (Due Diligence)

  • belső szabályzatok, ügyrendek kidolgozása, jogi szempontú véleményezése (pl. szervezeti és működési szabályzat, igazgatósági és felügyelőbizottsági ügyrendek, a társaság tagjai közötti, nem nyilvános megállapodások)

  • a társaság tulajdonosi körében (tag- vagy részvényes személyében) történő változásokhoz kapcsolódó üzletrész- és részvény átruházási tranzakciókkal kapcsolatos dokumentáció szerkesztése

  • tőkeszerkezet változásához (tőkeemelés, tőkeleszállítás), külső tőke bevonásához kapcsolódó jogi dokumentumok elkészítése, a társaság képviselete tárgyalások során

  • jogi képviselet a társaság és tagjai, részvényesei közötti, a tagok, részvényesek egymás közötti vagy harmadik személyekkel szembeni vitás kérdések rendezése során

  • jogi képviselet gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálata során, illetve tényleges vállalatcsoport elismert vállalatcsoportként való működésének ténye bejegyzése iránti bírósági eljárásban

  • jogi képviselet kintlévőségek behajtása során: fizetési felszólítás, fizetési meghagyás kezdeményezése, végrehajtási eljárás, felszámolási eljárás, polgári peres eljárás esetén szükséges jogi dokumentumok elkészítése, kapcsolódó eljárások megindítása

  • jogi képviselet csőd-, felszámolási-, és végelszámolási eljárásban

  • folyamatos jogi támogatás társaságok részére: konzultáció, okiratszerkesztés és jogi tanácsadás a társaság működése során felmerülő társasági, gazdasági, ingatlan-, munkajogi és egyéb polgári jogi kérdésekben, az ügyfél igényétől függően állandó vagy eseti megbízás alapján

KÜLFÖLDI LEÁNYVÁLLALATOK

Az EKLaw segítséget nyújt alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok alapításával, képviseletével kapcsolatos teendők során, vállalja az alapításhoz és változásbejegyzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítését és az aláírást követően azok az elektronikus eljárás keretében történő benyújtását az illetékes bírósághoz.​

Az EKLaw vállalja külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeinek, kereskedelmi képviseleteinek létrehozását, módosítását, továbbá közreműködik a tevékenységéhez esetlegesen szükséges engedély megszerzésében és ellátja a leányvállalatok képviseletét a felügyeleti hatóság (MNB) előtti eljárásban.